Om Miljøuka

Frøya kommune ønsker å bidra til økt kunnskap og tilrettelegging for opprydding av marin forsøpling. Ifølge Verdens naturfond (WWF) havner ca. 6.4 millioner tonn søppel i havet hvert år på verdensbasis. Det blir anslått at 15% av det marine avfallet ligger på strender og langs kysten, mens 15% flyter, enten på eller under vannoverflaten. De resterende 70 % av det marine avfallet ligger på havbunnen (tall fra OSPAR 2009). 

Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrømmene på tvers av landegrensene. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet er økende. 

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen, og utsetter fugler og annet dyreliv for konstant fare. Plast er det materialet som er mest problematisk pga en lang nedbrytningstid (opptil flere hundre år). Plast utgjør omtrent 75-90 % av all marin forsøpling. Pga havstrømmene er Frøya en av de plassene i Norge som blir hardest rammet.

Aldri før har det vært et slikt engasjement rundt strandrydding som nå! Frøya kommune vil gjøre sin del.

I 2017 vedtok Formannskapet i Frøya kommune strategier og handlingsplan mot marin forsøpling, og med hovedvekt på å gjennomføre:

  • Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge 
  • Miljøuke med foredrag og aktiviteter 
  • Strandryddedagen fortsetter og utvides 
  • Holdningssakapende arbeid mot husholdninger og næringsliv 

Kom igjen – bli med!

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre litt!

Les mer:

  • Meld.St.45 2016-2017 Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi 
  • Miljødriektoratet 2014: Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 
  • SALT 2015: Marin forsøpling – Kunnskap, tiltak og behov 
  • OSPAR Comission 2014: Marine Litter Regional Action Plan 
  • Miljødirektoratet sine punkter for marin forsøpling